Användarvillkor

Användarvillkor

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Assuransen erbjuder båtförsäkringar till upptagningsområdena Göteborg, Kungsbacka och Varberg. Detta med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig. Vi kontakt via hemsida eller annat kommunikationssätt godkänner du som besökare förlänade villkor;

2. BÅTFÖRSÄKRING

Med en intresseanmälan skickas till Assuransen så är ej båten försäkrad förrän du fått försäkringsbevis och kundnummer från oss. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare förklaring, neka vissa kunder, geografiska områden samt båt- och fartygsmodeller.

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Assuransen eller dess bransch. Endast vid skriftligt godkännande får material, logtyp eller dylikt användas.

4. RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna Assuransen och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Assuransen och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna. Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Assuransen.

5. TILLGÄNGLIGHET

Assuransen är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. För personlig kontakt nås vi måndag till fredag under sedvanliga kontorstider.

6. RÄTTELSE AV FEL

Assuransen skall åtgärda fel eller brister på ett sätt assuransen.se finner lämpligt. Assuransen har rätt att stänga webbplatsen och dess funktioner för underhållsarbete eller uppgradering.

7. REKLAMATION

Besökaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Besökaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas.

8. PERSONUPPGIFTER

Enligt EU-förordningen (GDPR) General Data Protection Regulation från och med 25 maj 2018 får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att anlita eller skicka information till Assuransen lagras de uppgifter du lämnat i syfte att erbjuda dig en båtförsäkring som efterfrågas.

Personuppgifter som Besökaren lämnar till Assuransen eller som annars registreras i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Assuransen såväl i Sverige som utomlands. Assuransen kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål.Genom att acceptera dessa villkor lämnar Besökaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.

9. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans.